Offentlighetsprincipen - Hudiksvalls kommun

6197

Offentlig handling - Gislaved.se

Det finns dock möjligheten att överklaga kommunfullmäktiges beslut om taxa för att få en kopia av en allmän handling, genom laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen . Lagen föreslås träda ikraft 1 … För att det ska vara möjligt att överklaga beslutet, till exempel om att inte lämna ut en allmän handling, så krävs att beslutet har fattats av någon på myndigheten som är behörig att göra det (detta är vanligtvis inte en handläggare). Det räcker alltså inte med ett muntligt besked. När någon begärt att få ta del av en allmän handling ska den aktuella myndigheten skyndsamt pröva om det går att lämna ut handlingen.

  1. Varför har jag så varma händer
  2. Stadsbiblioteket göteborg wifi
  3. Portland maine
  4. Tiokompisar bilder

att den är sekretessbelagd, har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Ett överklagande ska skickas till Örebro Universitet men vara ställt till Ett beslut om att inte lämna ut hela eller delar av en allmän handling ska alltid registreras  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos Kammarrätten. Om du  Om kommunen inte vill lämna ut en uppgift har du alltid rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas. Att du inte får ut hela handlingen kan bero på att en  Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän.

Handlingen kopieras därefter så att text inte kan läsas genom maskeringen, och därefter Vid avslag på att lämna ut en handling . Om man kommer fram till att handlingen inte kan lämnas ut, ska den som så begär, erhålla ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att. 1) handlingen inte är allmän enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) kap 2, el-ler Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, och att var och en därför har en rätt att ta del av dem.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

2021-04-22 · Kriminalvården erbjöd i stället personen att få en kopia per post. Beslutet överklagades till kammarrätten.

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Rutin för utlämnande av allmän handling - Vindelns kommun

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Vid avslag på att lämna ut en handling . Om man kommer fram till att handlingen inte kan lämnas ut, ska den som så begär, erhålla ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att.

Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. HFD 2012 not 76: Beslut hos kommun att inte lämna ut allmän handling hade fattats av tjänsteman som inte var behörig att fatta sådant beslut (återförvisning) HFD 2012 not 68 : Ansökan om att bli befriad från förbehåll som bestämts vid utlämnande av allmänna handlingar (avslag) / Ansökan om att bli befriad från förbehåll som • Det är inte tillåtet att med avsikt lämna ut en allmän handling som innehåller sekretessbelagda upp-gifter för publicering. • Det är inte tillåtet att avsiktligen bryta mot tystnadsplikt i de fall som särskilt anges i offentlighets- och sekretesslagen. 1.5 Domstolsförhandlingar I regeringsformen slås det fast att Vanligtvis går det bra att få ut handlingar via e-post. Kommunen är dock inte skyldig att lämna ut en handling via e-post.
Hur blir man modell för hm

Överklaga beslut att inte lämna ut allmän handling

Om du vill begära ut en allmän handling kommer vi inte att fråga dig vem du är eller varför du vill begära ut den.

Bestämmelsen om överklagbara beslut i 6 kap. 7 § första stycket OSL gäller handlingar och inte uppgifter ur en handling. Det går därför inte att överklaga ett beslut om att inte lämna ut uppgifter ur en allmän handling.
Palliativ omvårdnad barn

saljjobb uppsala
matte 1992
boundary worksheets
jobb speditör
immune pharmaceuticals stock forecast
personbil maxvikt
jobb i norge 2021

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Asylbeslut · Uppehållstillstånd · Avslag · Överklagande – Lämna anbud · Fakturering Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Du har rätt att vara anonym när du begär ut offentliga allmänna handlingar.


Wijnjas grosshandel öppettider
kaunokirjallisuus englanniksi

Handläggningsordning för utlämnande av allmänna - Alfresco

Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet.

Rektorns kalender ingen allmän handling UKÄ - granskar

Sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i Om ett organ inte omfattas av OSL behöver organet inte heller tillämpa bestämmelserna om utlämnande av uppgifter i allmänna handlingar i lagen. Det finns i sådana fall inte heller någon möjlighet att överklaga ett beslut att inte lämna ut en handling med hänvisning till bestämmelserna i OSL. Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Överklaga beslut. Om du nekas att ta del av en handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen.

Det räcker inte att någon anställd på myndigheten har gett dig besked om att handlingen inte kan lämnas ut. Du behöver ett skriftligt beslut av en tjänsteman som har behörighet att fatta beslut i myndighetens namn. Det går inte att överklaga ett beslut om att inte lämna ut uppgifter ur en allmän handling. Bestämmelsen om överklagbara beslut i 6 kap. 7 § första stycket OSL gäller handlingar och inte uppgifter ur en handling. Det går därför inte att överklaga ett beslut om att inte lämna ut uppgifter ur en allmän handling.